Искам да тренирам с Цвети в Катарино, 22 & 23 септември!

Posted by Katarino 11.09.2018 0 Comment(s)

Официални правила за промоцията “Кардио тенис урок с Цвети Пиронкова” във Фейсбук

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА АКТИВНОСТТА

1. Активността “Кардио тенис урок с Цвети Пиронкова“ (“Активността”) се организира от „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД и „Директ медиа“ ЕООД, (наричани по-долу "Организатори") и се провежда на територията на Катарино СПА хотел, находящ се в гр. Разлог, м. Банище. Активността се организира от името и за сметка Организатора „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ПЕЙО ЯВОРОВ No 2, вх. Б. Участието в Активността се определя чрез провеждане на игра-томбола, в която могат да участват определените в настоящите Официални правила лица („Игра“).

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Активността и са публикувани на следните интернет страници – https:///www.facebook.com/ katarinohotelispa/ и на http://www.hotelkatrino.com/offers

3. Организаторите на Активността си запазва правото да променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата https:///www.facebook.com/ katarinohotelispa/ и на http://www.hotelkatrino.com/offers. Участниците в Активността следва самостоятелно да проверяват https:///www.facebook.com/katarinohotelispa/ и на http://www.hotelkatrino.com/offers за промени в Официалните правила, като Организаторите на Активността не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването на официалната страница на „Катарино СПА хотел“ във Фейсбук и на интернет страницата на Катарино СПА хотел.

4. С извършването на което и да е от действията за участие в Активността, участниците декларират, че приемат настоящите правила и отговарят на условията за участие.

5. Участниците предоставят доброволно личните си данни, като се съгласяват те да бъдат обработвани за целите на организираната активност.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА АКТИВНОСТТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

6. Играта и Активността се организира и провеждат на територията на Република България. Наградите се получават само на място в Катарино СПА хотел, находящ се в гр. Разлог, м. Банище в дните на провеждане на Активността.

7. Право на участие в Играта и Активността има всяко дееспособно лице от женски пол, навършило 18 години към датата на стартирането й, което има минимум 2 (две) потвърдени нощувки в Катарино СПА хотел в периода 20.09.2018г – 25.09.2018г. и постоянен адрес на територията на Р България. В Играта и Активността нямат право да участват служители на Организаторите, както и на партньорските дружества, участващи в организирането на Активността и техните семейства (съпрузи, родители и деца).

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИГРАТА

8. Възможността за включване в Играта стартира в 10:00ч на 12.09.2018г. и приключва на 18.09.2018г., в 20:00ч. (EET). Организаторите си запазват правото да променят периода за включване в Играта, като са длъжни да оповестят това в Официалните правила. В случай на по-малък брой включили се за участие от посочените в т. 12.1.1. в деня на провеждане преди началото могат да се запишат нови участници отговарящи на останалите условия на промоцията, до запълване на броя за конкретния ден. Записването става чрез попълване на искане на участие, което се предава на рецепцията на Катарино СПА хотел, като Организаторите нямат задължения да приемат искания след запълване на оставащите свободни места до бройката от 16 участника.

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В

9. Участието в Играта е индивидуално.

10. Всеки, който отговаря на изискванията на настоящите правила и желае да участва, е необходимо:

10.1. Да напише в коментар под публикацията на настоящите Официални правила текст със съдържание: “Искам да тренирам с Цвети в Катарино!”

10.2. Всеки желаещ може да участва само веднъж.

10.3. Всеки желаещ публикувал коментар, отговарящ на условията, посочени горе, участва в тегленето на наградата за участие в Активността.

10.4. Всеки спечелил участие в Активността трябва да подсигури тенис ракета, с която да участва в урока.

11. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши настоящите Официални правила („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите. За нарушение се приема:

11.1. Всяко действие, което променя механизма за участие в Играта и Активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила.

11.2. Нарушаване на правилата за участие, посочени в Раздел 2, т.7.

11.3. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторите, като те нямат задължение да се аргументират за начините на определяне на дадено действие като опит за нарушение или нарушение на настоящите Официални правила.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ. ПОЛУЧАВАНЕ.

12. Наградите, които се предоставят от онлайн магазин Pironetic са:

12.1. Участие в активност: „Кардио тенис урок с Цвети Пиронкова“

12.1.1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Общо 16 лица ще могат да спечелят наградата Участие в активността „Кардио тенис урок с Цвети Пиронкова“, в който те ще имат възможността да получат урок от българската тенисистка Цвети Пиронкова.

12.1.2. ТЕГЛЕНЕ

Тегленето на печелившите участвали в Играта за определяне на участниците в Активността: „Кардио тенис урок с Цвети Пиронкова“ ще се проведе на 19.09.2018г. в централния офис на „Директ медиа“ ЕООД, находящ се в гр. София, кв. „Изгрев“, ул. „Николай Хайтов“№2, вх.Д, в присъствието на нотариус или представители на Организаторите. В случай, на по-малко от 16 заявили участие, всеки от заявилите участие се счита за спечелил наградата и се прилага изречение второ и трето от т. 8 от настоящите Правила.

12.1.3. ОБЯВЯВАНЕ

Спечелилите награда участие в Активността 16 участнички ще бъдат обявени на интернет страницата https:///www.facebook.com/ katarinohotelispa/ и на http://www.hotelkatrino.com/offers в деня на тегленето.

12.1.4. ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Обявените печеливши е необходимо да потвърдят присъствието си в рамките на 24 часа от публикуването им чрез изпращане на лично съобщение на Фейсбук страницата на Катарино СПА хотел с текст: „Потвърждавам участие резервация номер ХХХХ“, например „Потвърждавам участие резервация номер 1111“. В случай, на липса на потвърждение в определения в предходното изречение срок, съответния изтеглен губи правото си на участие в Активността и се тегли следващ печеливш, който следва да потвърди по описания горе ред.

12.1.5. ПРОВЕЖДАНЕ

1.1. Активността ще се проведе в рамките на два дни, на следните дати –22.09.2018г. за първите 8 (осем) спечелили участнички и на 23.09.2018г. за останалите 8 (осем) спечелили участнички, определени по последователност на изтеглянето.

 

 

12.2 Награди за участвалите в активността „Кардио тенис урок с Цвети Пиронкова“

12.2.1. НАГРАДИ

Всички 16 лица, участвали в Активността ще получат Талон с промо код за намаление 10% при еднократна покупка от онлайн магазин Pironetic на следната интернет страница: http://pironetic.com/. Валидността на талона е до 15 ноември 2018.

Всички 16 лица, участвали в Активността  ще получат картички брандирани с автограф на Цвети Пиронкова, връчени лично от нея.

На 22.09.2018г. чрез жребий ще бъдат разпределени следните награди сред 16-те участвали в Активността:

  • 1ва награда за деня - ваучер за 150 лв. за екип от онлайн магазин Pironetic на посочената горе интернет страница, валиден до 15 Ноември 2018;
  • 2ра награда за деня – по един ваучер за двама печеливши за тениска в наличност по избор от онлайн магазин Pironetic на посочената горе интернет страница, валиден до 15 Ноември 2018.

На 23.09.2018г. чрез жребий ще бъдат разпределени следните награди сред 16-те участвали в Активността:

  • 1ва награда за деня - ваучер за 150 лв. за екип от онлайн магазин Pironetic на посочената горе интернет страница, валиден до 15 Ноември 2018;
  • 2ра награда за деня - по един ваучер за двама печеливши за тениска в наличност по избор от онлайн магазин Pironetic на посочената горе интернет страница, валиден до 15 Ноември 2018.

 

12.2.2. ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ

Тегленето и обявяването на печелившите за първа и втора награда, взели участие Активността ще се проведе чрез жребий в след приключване на уроците на всеки един от дните на провеждане на уроците, в рамките на комплекс „Катарино СПА хотел“, в присъствието на участничките и представител на мениджмънта на комплекса. Получаването на наградите ще е възможно непосредствено след обявяване на съответния печеливш.

13. Организаторите си запазват правото да променят вида и/или броя на наградите в срока на Активността, като са длъжни да оповестят за това чрез Официалните правила.

14. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата върху друго лице преди получаването й. Участието в Активността е лично и не може да се прехвърля от спечелилото и потвърдило участие лице на друго лице.

15. Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия участник по причини, независещи от Организаторите (невъзможност да се установи контакт с печелившия в срок от 1 ден от обявяването му в посочените интернет страници в чл.12.1.3.), то печелившият участник губи автоматично правото си да получи спечелената награда.

РАЗДЕЛ 6. ОТГОВОРНОСТ

16. Организаторите не носят отговорност по отношение на печеливш участник при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

17. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА

18. Организаторите на Активността имат право по своя преценка да прекратят Активността по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Активността се обявява чрез официалните правила и по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Активността. Организаторите няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Активността.

РАЗДЕЛ 9. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

19. Всеки потенциален спор между Организаторите на Активността и участниците се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

20. Личните данни, които всеки от участниците предоставя при участието си в Играта и Активността се обработват поверително. Дружествата – организатори "КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ" ЕАД и „Директ медиа“ ЕООД, администрират лични данни съгласно изискванията на действащите правила на Европейския съюз и българските закони. Събраните лични данни на участниците ще бъдат използвани единствено за целите на активността.

21. Личните данни се обработват при сключване и изпълнение на договори във връзка с организиране на активността. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални на целите, за които се обработват.

РАЗДЕЛ 11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Снимки  и видео-клипове на участничка, заснети в рамките на Активността  могат да бъдат публикувани в интернет сайта и фейсбук страницата на хотела, както и да бъдат използвани в печатни материали, свързани със събития в Катарино СПА Хотел след предоставяне на съгласие от страна съответната участничка.

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https:///www.facebook.com/ katarinohotelispa/ и на http://www.hotelkatrino.com/offers за периода на Активността. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 089 308 89 21 между 10:00 и 16:00 часа в работни дни.