Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да предоставя лични данни на Катарино СПА Хотел ЕАД във връзка с извършване на услугите, предлагани чрез www.hotelkatarino.com и възложени от Потребителя, за целите на директния маркетинг и реклама, за предоставяне на търговска информация до Потребители, както и за други цели, подробно и изчерпателно описани по-долу. Потребителят дава изрично съгласие за тяхното съхраняване, обработване и предоставяне на трети лица от Катарино СПА Хотел ЕАД.
   
 2. Катарино СПА Хотел ЕАД декларира, че ще обработва предоставените от Потребителя лични данни на основание и в съответствие с приложимите закони в Република България и Европейския съюз, както и при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Катарино СПА Хотел ЕАД обработва личните данни на основание съгласието, предоставено от Потребителя по смисъла на чл. 6, т.1, а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г.
   
 3. Във всеки един момент Потребителят може да получи пълна информация относно съхраняването и обработването на личните му данни, като изпрати имейл до privacy@hotelkatarino.com. Потребителят може и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани по всяко време. Оттеглянето на съгласието може да стане с писмено съобщение изпратено до privacy@hotelkatarino.com. В случай че Потребителят има бъдещи резервации, неговите данни ще бъдат изтрити след ползването на заявените Туристически услуги. В бъдеще, Потребителят няма да може да се регистрира в платформата със същите лични данни, но ще може да я ползва. В случай че Потребителят оттегли съгласието, което е дал с приемането на настоящите условия за обработването на личните му данни, същият няма да може да използва онлайн платформата и/или която и да е от предлаганите в нея услуги.
   
 4. С предоставянето на лични данни на www.hotelkatarino.com Потребителите изрично се съгласяват да получават търговски и рекламни съобщения, както и други съобщения с цел директен маркетинг, изпращани от Катарино СПА Хотел ЕАД. Потребителят се съгласява Катарино СПА Хотел ЕАД да предоставя името и електронния адрес, които е посочил при извършване на Резервацията, на следните, но не само, трети лица: Доставчици на туристически услуги, Контрагенти предоставящи ПР и Маркетинг услуги, юридическите лица, които са свързани лица с Катарино СПА Хотел ЕАД или т.нар. „група от предприятия“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. и др.
   
 5. Предоставените имейл и имена могат да бъдат използвани от трети лица единствено с цел изпращане на търговска информация и за целите на директния маркетинг. Търговската инфирмация включва, но не само: Оферти на туристически услуги, нови Доставчици на туристически услуги, нови продукти и услуги, подобрения в сайта и др.
   
 6. Във връзка със Закон за защита на личните данни, Потребителят има право да:
  - възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
  - бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
   
 7. Катарино СПА Хотел ЕАД гарантира, че всяко трето лице, на което личните данни са предоставени, ще обработва и съхранява личните данни при необходимото ниво на сигурност, в това число, но не само, с необходимите технически и организационни мерки, които да гарантират сигурността на обработването.
   
 8. При използване на Интернет резервационната система, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на хотелска Резервация или друга Туристическа услуга. Въведената информация може да съдържа, но не само, собствено и фамилно име, паспортни данни, дата на раждане, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща и телефонен номер за връзка.
   
 9. Потребителят се съгласява Катарино СПА Хотел ЕАД да предоставя,  в случай на нужда, личните му данни на Доставчика (всяко трето лице), от когото е закупена съответната услуга. Това предоставяне е необходимо, за изпълнението, целите и предоставянето на заявените от Потребителя услуги.
   
 10. Потребителят се съгласява, че Катарино СПА Хотел ЕАД може да събира информация, относно:

- името на домейна на хоум сървъра, електронни адреси, типа на компютъра и типа на уеб Браузъра на Потребителите на сайта;

- електронните адреси на Потребителите, които комуникират с Катарино СПА Хотел ЕАД или сайтa чрез електронен адрес;

- информация, осигурена със знанието на Потребителя в онлайн форуми, регистрационни форми и проучвания (включително име, адрес, електронен адрес и друга информация, нужна за Профила на Потребителя);

- съвкупна и специфична за Потребителите информация, отнасяща се до броя на посещенията на сайта.

Тези данни могат да се използват с цел маркетингов анализ, по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване.

 1. Предоставените лични данни са напълно защитени. Катарино СПА Хотел ЕАД обработва лични данни с цел предоставяне на услугите на онлайн платформата.
   
 2. Потребителят декларира, че е наясно, че без личните данни на Потребителите, Интернет резервационната система няма да може да се използва за извършване на резервации. С цел избягване на всякакво съмнение, в случай че Потребител откаже да предостави лични данни, същият няма да може да използва предлаганите от интернет сайта услуги.
   
 3. Катарино СПА Хотел ЕАД e администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. и ще обработва личните данни на Потребителя в изпълнение на своите задължения, във връзка с извършената от Потребителя Резервация.
   
 4. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. Катарино СПА Хотел ЕАД, като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. Катарино СПА Хотел ЕАД използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през Интернет страницата, като технологията Secure Sockets Layer (SSL). С цел използване на уеб страницата
   
 5. Катарино СПА Хотел ЕАД е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица, освен в посочените в настоящите Общи условия и Закон за защита на личните данни случаи. Предоставяне и достъп до тези данни може да има и когато е налице поне едно от следните условия:

- обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;

- физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;

- обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;

- обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните; обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;

- обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;

- обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните;

- когато Потребителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните;

- в случаите, предвидени в настоящите Общи условия или при други предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. на личните данни случаи;

- по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице;

- в случай на преобразуване на Катарино СПА Хотел ЕАД.

 1. Катарино СПА Хотел ЕАД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
   
 2. Катарино СПА Хотел ЕАД ще обработва получените от Потребителите лични данни в сроковете предвидени от закона.
   
 3. Потребителят може да възрази срещу обработването на данните му. Той има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от Катарино СПА Хотел ЕАД при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни, включително да иска изтриването, коригирането и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др.
   
 4. Потребителят може да поиска от Катарино СПА Хотел ЕАД:

- потвърждение за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

- съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

- информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него;

- да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на лични данни;

- да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с посоченото по-горе с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Гореописаната информация Потребителите могат да получат като изпратят писмено искане на имейл privacy@hotelkatarino.com.

 1. Потребителят може да поиска от Катарино СПА Хотел ЕАД да коригира във възможно най-кратък срок, без ненужно забавяне, неточните лични данни, свързани с него или да попълни непълните лични данни. Това искане трябва да бъде отправено писмено на имейл privacy@hotelkatarino.com.
   
 2. Катарино СПА Хотел ЕАД ще информира своевременно Потребителите на Резервационната система за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании, предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация.
   
 3. Потребителят е съгласен Катарино СПА Хотел ЕАД  да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически данни.
   
 4. Личните данни на Потребителя могат да бъдат предоставени в трети държави спрямо резервираните от Потребителя услуги.  

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ COOKIES/БИСКВИТКИ”

 

 1. Какво представляват „Cookies/Бисквитки“?
  1. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, като ги запишe на вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят“ вашето устройство и да може то да бъде разпознато при последващо влизане в уебсайта като по този начин уебсайтът ще бъде адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които събират и запаметяват такава информация.
 2. За какво се използват „Cookies/Бисквитки“?
 3. Бисквитките се използват с различни цели. Катарино СПА Хотел ЕАД разчита на тях, за да подбере по-добре съдържанието на сайта, според вашите интереси, да следи каква е посещаемостта на уебсайта, да функционира по- ефикасно и др.
 4. По-голяма част от бисквитките се използват единствено с цел да се разбере как Потребителите достигат до уебсайта или какво е тяхното ориентировъчно местоположение. Все пак съществуват и бисквитки, които съхраняват лична информация, като например запомняне на имена и пароли.
 5. Катарино СПА Хотел ЕАД използва Бисквитки с цел предоставяне на услуги, в ситуации като съхранение на настройки, запазване на критерии за търсене, статистика, Бисквитки за управление на банер системата и др.
 6. Катарино СПА Хотел ЕАД съхранява лични данни в някой Бисквитки. Личните данни, които се съхраняват може да съдържат, но не само, собствено и фамилно име, паспортни данни, дата на раждане, адрес на електронна поща и телефонен номер за връзка.
 7. Потребителят може по всяко време да промени настройките на своя браузър. Може да забрани ползването на Бисквитки или да приеме всички Бисквитки, както и да пожелае да бъдете изрично запитван за всяко едно Cookie. Информация за настройките на вашия брaузър можете да намерите в неговата документация.
 8. www.hotelkatarino.com използва Google Analytics за определени цели. Това означава, че Бисквитки ще бъдат използвани и от Google Analytics.
 9. www.hotelkatarino.com може да позволи на рекламодателите да използват Бисквитки, за да ви предоставят подходящи реклами свързани с услугите и съдържанието на сайта.
 10. www.hotelkatarino.com използва Facebook pixels.
 11. Поради това, че за нормалното функциониране на сайта са необходими Бисквитки, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от функционалностите на сайта.

 

Катарино СПА Хотел ЕАД си запазва правото да променя условията за използване на Бисквитки по всяко време