Уведомление за инвестиционно намерение

Posted by admin 03.07.2019 0 Comment(s)

2019-07-03 12:42:51

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС  „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД, уведомява всички заинтересовани лица за своето инвестиционно предложение:  ‘‘Изграждане на група от шест еднофамилни къщи в поземлени имот с идентификатор 61813.93.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

от „Катарино Спа Хотел“ ЕАД, ЕИК:201379879, гр. Благоевград, ул. „Пейо Яворов“ № 2Б,

тел.: 0893304946

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Благоевград.

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Благоевград, ул. „Пейо Яворов“ № 2Б

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0893051005; contact@hec.global

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Кирилов Чапов

Лице за контакти: Мария Ангелова, тел. 0887065922

 

 

 

Уведомяваме Ви, че „ Катарино Спа Хотел“ ЕАД

има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на група еднофамилни къщи (6 бр.) в поземлен имот с идентификатор 61813.93.8, местност „Герене“, землище на гр. Разлог"

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

С инвестиционното предложение се предвижда преотреждане на имот с идентификатор 61813.93.8, местност „Герене“, землище на гр. Разлог за изграждане на група от 6 бр. еднофамилни къщи. Инвестиционното предложение е за ново инвестиционно предложение на „Катарино Спа Хотел“ ЕАД. За същия имот има издадено становище от РИОСВ-Благоевград на „ДРИЙМ“ ЕООД, № 2935/28-11.2005, което е изгубило своята давност и е от друг уведомител.

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда преотреждане на имота и изграждане на 6 броя еднофамилни къщи, всяка с площ от около 140 кв.м. Към всяка една  от къщите ще има прилежащи паркоместа /2бр/ с площ около 40 кв.м и веранда (15-16 кв.м). Общата площ на имот с идентификатор 61813.93.8, местност „Герене“, землище на гр. Разлог, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение е 3274 кв. м. Имота попада в обособена устройствена зона за курортни и рекреационни дейности /ОК/ и е собственост на уведомителя.

Електрозахранването и водоснабдяването на имота ще се осъшествят от съществуващите ел.захранване и водоснабдяване на хотелски комплекс „Катарино Спа Хотел“,собственост на възложителя,тъй като имота е в непосредствена близост до хотелския комплекс чрез полагане на подземен ел. провод, водопровод и канализационна система.

Предвижда се: Плътност на застрояване /Пзаст/ - до 30%; Интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,5; Плътност на озеленяване /Позел/ -50%. Височина до 10 м.

За обслужване на еднофамилните къщи в имота се предвижда вътрешен път с широчина от 4.5 метра. Достъпът до имота ще се осъществи чрез имот  № 61813. 93.67 с начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт. Имот  № 61813. 93.67 е собственост "Катарино Спа Хотел"ЕАД, както и на имот №61813.93.8. "Катарино Спа Хотел" ще даде право на преминаване за достъп до имот №61813.93.8.

Всички изкопни работи ще са на дълбочина от 1 до 1,5 м. и няма да се ползва взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Издаване на разрешение за строеж;

 

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Имот с идентификатор 61813.93.8, се намира в местност „Герене“, землище на гр. Разлог, обл. Благоевград. Имота е собственост на „Катарино Спа Хотел“ ЕАД.

С инвестиционното предложение не се засягат защитени със закон територии. Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000625 “Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.). Инвестиционното предложение няма да засегне обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие, поради характера на инвестиционното предложение.

Не се налага схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, тъй като  достъпа до имота ще се осъществи чрез имот  № 61813. 93.67.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството на обекта ще се ползват следните природни ресурси: пясък, чакъл, филц, дървен материал, вода.

При експлоатацията  на обекта ще се ползва вода от обществено водоснабдяване (В и К мрежата) на гр. Разлог, като се предвижда водоснабдяването да става от  хотелски комплекс Катарино Спа Хотел,собственост на възложителя, тъй като имота е в непосредствена близост до хотелския комплекс. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат емитирани приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството се очакват минимални количества от емисии на вредни вещества, които ще се отделят главно от превозните средства доставящи строителни материали и при изкопните работи –имисии от прах. При експлоатацията на обекта не се очаква отделяне на вредни вещества, поради характера на инвестиционното предложение.

Отоплението на всяка една от шестте къщи ще е индивидуално, чрез термопомпи.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци. По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци ще се извършва съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

На обекта ще се образуват  битови отпадъчни води. Очакваното годишно количество битови отпадъчни води от шестте къщи ще е около 400 куб. м. Предвидено е тяхното заустване да става в канализационната мрежа на гр. Разлог, чрез изграждане на канализационна система, която да довежда отпадъчните води до канализационната мрежа на   Катарино Спа Хотел, оттам в канализационния колектор, който отвежда отпадъчните води в ПСОВ Разлог.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На обекта няма да бъдат налични опасни химични вещества от приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях . В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма разположени предприятия/съоръжения класифицирани с висок или нисък рисков потенциал.

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. Нотариален акт (копие);

3.2. Скица на имот с идентификатор 61813.93.8

3,3. Становище № 2935/28-11.2005 от РИОСВ – Благоевград

4.1. Скица на имот с идентификатор 61813.93.67(поземлен имот за движение и транспорт)

4.2. Приложение № 2 към Договор за покупко-продажба на акции между „СИБАНК“ЕАД(продавач) и „ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“АД(копувач)

4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

Дата: ....................

       Уведомител: ........................................

                                      (подпис)